fbpx

Regulamin uczestnictwa w zajęciach KS Ookami 2018

 twa w zajęciach KS Ookami:

 

 1. Organizator zajęć:
 2. Klub Sportowy Ookami.
 3. Zajęcia sportowe są prowadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla stylu Shinkyokushin Karate z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa ćwiczących.
 4. Zajęcia prowadzą wyłącznie instruktorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje wymagane do

prowadzenia tego typu.

 1. Klub prowadzi zajęcia w całym roku szkolnym /od początku września do końca czerwca/

 

 1. Warunki bezpieczeństwa:
 2. W czasie zajęć ćwiczący ściśle wykonują polecenia instruktora, a opuszczenie sali ćwiczeń jest możliwe tylko za zgodą prowadzącego.
 3. Wszelkie kontuzje i inne przypadłości zdrowotne muszą być natychmiast zgłaszane prowadzącemu.

 

III. Warunki uczestnictwa w zajęciach

 1. Wpłata składki członkowskiej.
 2. Aktualna zgoda rodziców/ opiekuna prawnego/ dla osób niepełnoletnich (raz na rok).
 3. Aktualne badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza raz na pół roku.
 4. Wypełniony kwestionariusz osobowy W przypadku osób niepełnoletnich ten obowiązek spoczywa na prawnych opiekunach uczestnika zajęć.
 5. Karate- gi , bądź strój sportowy.

 

 1. Składki członkowskie
 2. Składki członkowskie mogą być opłacane tylko przez członków Klubu. Członkostwo Klubu uzyskuje się po opłaceniu składki na pierwszym treningu w miesiącu.
 3. Członkostwo Klubu wygasa automatycznie po nieopłaceniu składki członkowskiej za trzy kolejne pełne miesiące.
 4. Składki członkowskie są opłacane z góry za następny miesiąc (okres). W wyjątkowych przypadkach, w innym stałym terminie ustalonym z organizatorem zajęć.
 5. Wpłata składki członkowskiej może nastąpić u instruktora prowadzącego zajęcia na listę, za pokwitowaniem, bądź na konto podane przez instruktora.
 6. Składka członkowska jest niepodzielna i jest opłacana za każdy miesiąc (okres) w jednakowej wysokości bez względu na ilość treningów w danym miesiącu (okresie) zgodnie z aktualnym cennikiem podanym na stronie internetowej. Nieobecność na treningu lub treningach nie zwalnia z konieczności opłaty składki.
 7. W ramach opłacanej składki członkowskiej organizator zajęć zapewnia możliwość uczestnictwa w organizowanych przez Klub Turniejach zgodnie z posiadanym stopniem zaawansowania i wiekiem.
 8. Wysokość opłat i składek członkowskich obowiązująca od 01.02.2016:

70 zł miesięcznie – składka za 1 osobę

120 zł miesięcznie – składka członkowska za 2 osoby z jednej rodziny

60 zł miesięcznie – za każdą kolejną osobę z jednej rodziny.

DLA WSZYSTKICH NOWYCH CZŁONKÓW PIERWSZE ZAJĘCIA SĄ DARMOWE.

 

 

 

 1. EGZAMINY:

1.Instruktor ma obowiązek i prawo do wyznaczenia Uczestników mogących podejść do egzaminu na kolejny stopień szkoleniowy. Warunkiem uzyskania zgody jest regularne uczestniczenie w zajęciach danej grupy treningowej, przestrzeganie zasad Etykiety Dojo oraz opanowanie materiału wymaganego na dany stopień.

2.Uczestniczenie w egzaminach na wyższe stopnie treningowe jest dobrowolne.

 1. Opłaty egzaminacyjne ustalane są przed egzaminem.
 2. Organizator ma prawo do dokonywania zmian w cennikach a także przeprowadzania okresowych promocji.
 3. Opłaty za uczestnictwo w egzaminach, zawodach i innych zajęciach wcześniej nie wymienionych będą każdorazowo publikowane na stronie internetowej www.ookami.pl
 4. Rabaty i promocje nie łączą się, chyba, że Organizator postanowi inaczej.

VII. Dane osobowe

1.Uczestnik/Opiekun Uczestnika wyraża zgodę na umieszczenie, gromadzenie i przetwarzanie swoich

danych osobowych/ danych Uczestnika w bazie danych Organizatora.

 1. Uczestnik/Opiekun Uczestnika wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku/wizerunku

Uczestnika do celów związanych z promocją Organizatora. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć i/lub zawodów i/lub obozów etc. mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz w materiałach promocyjnych Organizatora.

3.Obowiązuje zakaz fotografowania, utrwalania oraz rozpowszechniania nagrań i innych zarejestrowanych podczas prowadzonych przez Organizatora Zajęć przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody Organizatora

VIII. Końcowe postanowienia

 1. Organizator ma prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie www.ookami.pl oraz u instruktora.
 3. Niezastosowanie się do postanowień regulaminu może spowodować skreślenie z listy członków Klubu.